طرح مارشال Marshall Plan

طرحی برای بازسازی وتوسعه اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم که جرج مارشال وزیر امورخارجه آمریکادر5ژوئن 1947ضمن نطقی درهاروارد پیشنهاد کرد وتنها اروپای غربی ترکیه ویونان به اجرا درآمد.....نام دیگرطرح مارشال ؛برنامه ی بازسازی اروپا ست که اکنون سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه جانشین آن است ..

/ 0 نظر / 18 بازدید