الفبای سیاست A B C of P olitics

ساده ترین قسمتها یا اصول مقدماتی علم سیاست. برای تلسط پیداکردن برعناصراین علم ؛نخست بایددرباره ی جامعه بشری اطلاعاتی کسب نمود؛یعنی زمان پیدایش؛چگونگی پیشرفت وتکامل آن وقوانین حاکم برگذارازمرحله ای به مرحله ی دیگر....

/ 0 نظر / 23 بازدید