سیاست Politics

سیاست علم کسب  وحفظ قدرت .....درمعنی خاص علم وهنر راهبری یک دولت ..... ودرمعنای عام هرنوع روش اداره یا بهبود امورشخصی.....واژه ای از اصل یونانی به معنای اداره کردن .....هم علم است وهم هنر .....سیاست علمی است که می آموزد چه کسی چه چیزی را می برد ودرکجا وچگونه وچرا ....

/ 0 نظر / 19 بازدید