واژه ای فرانسوی به معنی انجمن یا شعبه محلی ومجتمع فراماسونها به ریاست رئیس ایشان ومحل اجتماع ایشان ......